Обучителни програми

 Обучителните програми на център “Отворено образование” представляват  многомодулни форми за изграждане на социални умения, за прилагане на интерактивни методи, за обучение по проблемите на съвременното образование, новите образователни технологии и на гражданското и междукултурното образование.

Отделните курсове и комплекс от модули се провеждат вече две десетилетия с успех в цялата страна и са предназначени за всички участници в образователния  процес – учители, ученици, родители, просветни ръководители, класни ръководители.

Всички курсове са на основата на натрупан опит и се осъществяват с помощта на повече от четиридесет учебни помагала, одобрени от МОН, в съответните области.

Учебните програми са съобразени с Националния квалификационен план на МОН.

Обученията са практически, основани на ценното от опита на участниците и същевременно на доказали ефективността си интерактивни методи.

Многообразните модули на различните обучения дават възможност за гъвкаво планиране от страна на просветния ръководител, на целия колектив, както и от отделния учител.

Досега 1000 учители и директори на училища завършиха петмодулните курсове за обучение и получиха дипломи за професионална квалификация по гражданско образование и по управление на образователните промени от Бургаски свободен университет.

Обученията са и място за обсъждане на новаторски идеи, за стартиране на значими образователни експерименти в областта на гражданското образование.

 

  Управление на образователните промени - обучение на просветни ръководители

   Съвместна програма на Център "Отворено образование и Бургаски свободен университет за получаване на диплома за професионална квалификация за управление на образователните промени

    В обучението могат да участват  директори на училища, детски градини, извънучебни заведения, експерти в инспекторатите на образованието, специалисти в общините.

   Програма петмодулно обучение: 5 кредита

 • Управление на образователните промени в училище
 • Изграждане система за управление и решаване на конфликти в училище
 • Обучение в умения на организационна оценка
 • Използване на интерактивни методи в управленската дейност - обучение в умения за ефективно водене на работни срещи и съвещания
 • Умения за разработване на проекти

 

    Програма десетмодулно обучение: 10 кредита

 • Управление на образователните промени в училище
 • Изграждане система за  управление и решаване на конфликти в училище
 • Посредничество в конфликтни ситуации
 • Обучение в умения за организационна оценка
 • Използване на интерактивни методи в управленската дейност
 • Изграждане на умения за разработване и управление на проекти
 • Работа в екип и управление на груповите процеси
 • Умения за лидерство
 • Стратегическо планиране
 • Управление на делегирани бюджети

 

    Условия на провеждане: За получаването на диплома за професионална квалификация по управление на образователните промени е задължително участието в петмодулно обучение, а при други заявки  може да се провеждат  курсове по един или няколко модули при предварително договаряне. Всеки модул е в рамките на два дни по осем часа

    Курсовете се провеждат при наличието на минимум 15 участници. Организаторите поемат отговорността да осигурят подходящо помещение за провеждане на обученията. Може да се договори програма по един или няколко от предложените модули, при посочените условия, но без да се получава диплома за професионална квалификация.

  Участниците в обучението получават по 5 кредита.

  Съобразно държавните изисквания за получаване на диплом за професионална квалификация участието във всеки отделен модул се оценява, а след завършването им участниците подготвят дипломна работа.

   Цена: Участниците заплащат по 40 лв. на модул, в които влизат цената на материалите и средства за осигуряване на лектора.

 

Петмодулни обучения за получаване на професионална квалификация

   Съвместна програма на Бургаски свободен университет и център "Отворено образование" за придобиване на професионална квалификация 

 

        Обучение на учители по гражданско образование: 4 кредита

 • Същност и ценности на гражданското образование
 • Права на човека и основи на демокрацията
 • Съвременни проблеми на българското общество и преподаването им в училище
 • Глобални проблеми на съвременния свят
 • Използване на интерактивни методи в обучението по гражданско образование и разработване на училищни програми по гражданско образование

  

        Обучение на учители по здравно   образование: 4 кредита  

 • Същност на здравното образование, на съвременната идея за здравето. Здравословно хранене. Превенция на тютюнопушене.
 • Алкохол и Наркотици. Превенция и изграждане на училищни програми за противопоставяне на наркотиците.
 • Превенция на СПИН и сексуално възпитание.
 • Използване на интерактивните методи при обучението по здравно и екологично образование.
 • Изграждане на програми за здравно и екологично образование. Промоция на здраве в училище и в извън него.

 

         Обучение в умения за справяне с агресията в училище: 4 кредита

 • Същност на агресивното поведение. Подходи за справяне с агресивно поведение.
 • Оказване на подкрепа в трудни ситуации.Умения за оказване подкрепа на жертвите на агресията. Умения за консултиране.
 • Умения за решаване на конфликтни ситуации в класната стая и извън нея.
 • Посредничество в конфликтни ситуации.
 • Разработване на програма за превенция на насилието в класната стая и в класа.

 

        Обучение на учители-новатори: 5 кредита

 • Поведение на учителя в ситуации на насилие,  вътрешна и външна агресия. Стрес. Справяне със стреса; Овладяване на конфликти. Посредничество и поведение  в конфликтни ситуации
 • Интерактивни методи на обучение. Формиране и работа в екип. Тренинг за педагогическо творчество
 • Европейски стандарти за осигуряване качество на образованието и обучението. Европейски измерения в професионалното образование и обучение за мобилност, партньорство и транснационални инициативи. Европейска квалификационна рамка
 • Професионално ориентиране и консултиране
 • Взаимодействие между учители, родители и представители на обществени институции и неправителствени организации. Взаимодействие между институциите. Превенция и техники за работа с отпадащи ученици

 

    Обучение в умения за използване на интерактивни методи: 5 кредита

 • Съвременните идеи за образование. Педагогическото общуване. Изследване използването на нови методи в собствената преподавателска работа
 • Груповата работа – основа на съвременното образование
 • Същност на интерактивните методи. Приложение на интерактивните методи в различните етапи на групово развитие.
 • Принципи на подготовка на интерактивни програми за обучение по отделните предмети.
 • Разработване на собствени интерактивни програми за обучение

 

 

      Обучение на учители от детски градини: 4 кредита

 • Права на детето - същност и методи на преподаване в детската градина
 • Гражданско образование в детската градина
 • Здравно образование
 • Как да решаваме успешно конфликти
 • Използване на интерактивни методи в детската градина

 

      Обучение на класни ръководители: 4 кредита

 • Здравно образование
 • Гражданско образование
 • Кариерно развитие
 • Решаване на конфликти в класната стая
 • Използване на интерактивни методи в часа на класа

 

     Обучение в умения за разработване и управление на проекти: 4 кредита

 • Същност на проектния подход. Основи на проектната дейност
 • Разработване на успешен проект – част първа 
 • Разработване на успешен проект – част втора
 • Управление на проект и отчитане на проекти
 • Програми на Европейския съюз за проекти в образованието

               

      Обучение на педагогически съветници и на училищни Психолози: 5 кредита

 • Гражданско образование
 • Как да решаваме успешно конфликти в училище
 • Кариерно развитие
 • Здравно и екологично образование
 • Работа по извънкласни дейности и умения за разработване на проекти

        

       Условия на провеждане на петмодулните обучения

   Курсовете се провеждат при наличието на група от минимум 15 учители в пет модула по предварителна договореност. Всеки модул е в рамките на два дни по осем часа.

   Организаторите поемат отговорността да осигурят подходящо помещение за провеждане на обученията. Може да се договори програма по един или няколко от предложените модули, при обявената такса правоучастие, но без възможност за получаване на диплом за професионална квалификация.

   Съгласно Закона за висше образование за получаване на диплом за професионална квалификация участието във всеки отделен модул се оценява, а след завършването им участниците подготвят дипломна работа.

   Цена: Участниците заплащат по 50 лв. на модул, в които влизат цената на материалите и средства за осигуряване на лектора.           

    

       Модулни  обучения на учители по отделни програми:

   Обученията дава възможност учители да се подготвят за работа по отделни програми в модули с продължителност по избор от страна на заявителя в рамките на Тематичния план за квалификация на кадрите в средното образование.

 

  Детски градини:5 кредита

 • Превенция на агресията в детските градини
 • Справяне със стрес. Разрешаване на конфликти
 • Подготовка и управление на проекти; Усвояване на фондове
 • Мениджмънт  в образованието
 • Интерактивни методи на обучение
 • Права на детето

 

Основно образование: 9 кредита

 • Европейски практики в образованието
 • Разработване и управление на проекти
 • Интерактивни методи на обучение
 • Превенция на отпадането от училище
 • Справяне със стреса.Разрешаване на конфликти
 • Взаимодействие между учители, родители и представители на обществени  институции
 • Работа в мултиетническа среда
 • Превенция на агресията ( външна и вътрешна) в училище
 • Професионално ориентиране и консултиране

 

 

 Обучение на училищни настоятелства

   Цялостна програма за обучение на ефективно работещо училищно настоятелство, партньор  на педагогическия колектив и реален фактор в училищния и местния обществен живот.

 • Правни основи и стъпки за създаване и регистриране на училищно настоятелство
 • Работа в екип и планиране дейността на настоятелството
 • Разработване програми за дейност и утвърждаване на училищното настоятелство
 • Управление на проекти и набиране на средства
 • Привличане на доброволци и лобиране

     

    Условия на провеждане: Курсовете се провеждат при наличието на поне 20  участници в няколко модула по предварителна договореност. Всеки модул е в рамките на два дни по осем часа.. Организаторите имат задължението да осигурят подходящо помещение за провеждане на обученията. Може да се договори програма по един или няколко от предложените модули. Участниците получават учебни помагала по отделните теми.

   Цена: Участниците заплащат по 30 лв. на модул, в които влизат цената на материалите – комплект от помагала за работата на неправителствените организации и средства за осигуряване на лектора.