Център „Отворено образование“

Erasmus+ Programme – Small-Scale Partnership

Проект No.: 2021-2-RO01-KA210-ADU-000049448

Възрастните от селските райони също заслужават личностно развитие

Целта на проекта е да се помогне личностното развитие на 60 възрастни, живеещи в селски райони на Румъния и България, за да водят по-качествен живот, да получат достъп до подходящи възможности за учене, да подобрят ключовите си компетентности и да търсят възможности за получаване напо-висока квалификация. Проектът, чиято продължителност е 18 месеца, подпомагаобмена на опит и добри практики в областта на личностното развитие на възрастните от селските райони. Участието в тази форма на неформално обучение ще им помогне да открият и развият нивото на уменията си, да придобият знания, да подобрят положителните си нагласи и в крайна сметка да променят поведението си, като общуват, съжителстват и работят по-ефективно в рамките на своята среда(в семейството, с приятелите си или други социални кръгове, на работното място, с колегите си и т.н.).
Проектът е отворен за всички възрастни, които имат интерес да се включат, независимо от техния пол, раса, религия, способности, политически възгледи и т.н., стига да имат минимална мотивация и да се ангажират с участие във всички фази на проекта.
Участниците ще преминат през различни форми на обучение за развитие на умения за общуване , на умения за решаване на конфликти, за решаване на проблеми, на умения за работа в екип, умения за работа и живот в междукултурна среда, умения за планиране на собственото развитие – професионално и личностно.
Обучението се провежда в селата Злато поле, Конуш и Воводово – участват 34 възрастни жители.