Печат

Обучителни програми

 Обучителните програми на център “Отворено образование” представляват  многомодулни форми за изграждане на социални умения, за прилагане на интерактивни методи, за обучение по проблемите на съвременното образование, новите образователни технологии и на гражданското и междукултурното образование.

Отделните курсове и комплекс от модули се провеждат вече две десетилетия с успех в цялата страна и са предназначени за всички участници в образователния  процес – учители, ученици, родители, просветни ръководители, класни ръководители.

Всички курсове са на основата на натрупан опит и се осъществяват с помощта на повече от четиридесет учебни помагала, одобрени от МОН, в съответните области.

Учебните програми са съобразени с Националния квалификационен план на МОН.

Обученията са практически, основани на ценното от опита на участниците и същевременно на доказали ефективността си интерактивни методи.

Многообразните модули на различните обучения дават възможност за гъвкаво планиране от страна на просветния ръководител, на целия колектив, както и от отделния учител.

Досега 1000 учители и директори на училища завършиха петмодулните курсове за обучение и получиха дипломи за професионална квалификация по гражданско образование и по управление на образователните промени от Бургаски свободен университет.

Обученията са и място за обсъждане на новаторски идеи, за стартиране на значими образователни експерименти в областта на гражданското образование.

 

  Управление на образователните промени - обучение на просветни ръководители

   Съвместна програма на Център "Отворено образование и Бургаски свободен университет за получаване на диплома за професионална квалификация за управление на образователните промени

    В обучението могат да участват  директори на училища, детски градини, извънучебни заведения, експерти в инспекторатите на образованието, специалисти в общините.

   Програма петмодулно обучение: 5 кредита

 

    Програма десетмодулно обучение: 10 кредита

 

    Условия на провеждане: За получаването на диплома за професионална квалификация по управление на образователните промени е задължително участието в петмодулно обучение, а при други заявки  може да се провеждат  курсове по един или няколко модули при предварително договаряне. Всеки модул е в рамките на два дни по осем часа

    Курсовете се провеждат при наличието на минимум 15 участници. Организаторите поемат отговорността да осигурят подходящо помещение за провеждане на обученията. Може да се договори програма по един или няколко от предложените модули, при посочените условия, но без да се получава диплома за професионална квалификация.

  Участниците в обучението получават по 5 кредита.

  Съобразно държавните изисквания за получаване на диплом за професионална квалификация участието във всеки отделен модул се оценява, а след завършването им участниците подготвят дипломна работа.

   Цена: Участниците заплащат по 40 лв. на модул, в които влизат цената на материалите и средства за осигуряване на лектора.

 

Петмодулни обучения за получаване на професионална квалификация

   Съвместна програма на Бургаски свободен университет и център "Отворено образование" за придобиване на професионална квалификация 

 

        Обучение на учители по гражданско образование: 4 кредита

  

        Обучение на учители по здравно   образование: 4 кредита  

 

         Обучение в умения за справяне с агресията в училище: 4 кредита

 

        Обучение на учители-новатори: 5 кредита

 

    Обучение в умения за използване на интерактивни методи: 5 кредита

 

 

      Обучение на учители от детски градини: 4 кредита

 

      Обучение на класни ръководители: 4 кредита

 

     Обучение в умения за разработване и управление на проекти: 4 кредита

               

      Обучение на педагогически съветници и на училищни Психолози: 5 кредита

        

       Условия на провеждане на петмодулните обучения

   Курсовете се провеждат при наличието на група от минимум 15 учители в пет модула по предварителна договореност. Всеки модул е в рамките на два дни по осем часа.

   Организаторите поемат отговорността да осигурят подходящо помещение за провеждане на обученията. Може да се договори програма по един или няколко от предложените модули, при обявената такса правоучастие, но без възможност за получаване на диплом за професионална квалификация.

   Съгласно Закона за висше образование за получаване на диплом за професионална квалификация участието във всеки отделен модул се оценява, а след завършването им участниците подготвят дипломна работа.

   Цена: Участниците заплащат по 50 лв. на модул, в които влизат цената на материалите и средства за осигуряване на лектора.           

    

       Модулни  обучения на учители по отделни програми:

   Обученията дава възможност учители да се подготвят за работа по отделни програми в модули с продължителност по избор от страна на заявителя в рамките на Тематичния план за квалификация на кадрите в средното образование.

 

  Детски градини:5 кредита

 

Основно образование: 9 кредита

 

 

 Обучение на училищни настоятелства

   Цялостна програма за обучение на ефективно работещо училищно настоятелство, партньор  на педагогическия колектив и реален фактор в училищния и местния обществен живот.

     

    Условия на провеждане: Курсовете се провеждат при наличието на поне 20  участници в няколко модула по предварителна договореност. Всеки модул е в рамките на два дни по осем часа.. Организаторите имат задължението да осигурят подходящо помещение за провеждане на обученията. Може да се договори програма по един или няколко от предложените модули. Участниците получават учебни помагала по отделните теми.

   Цена: Участниците заплащат по 30 лв. на модул, в които влизат цената на материалите – комплект от помагала за работата на неправителствените организации и средства за осигуряване на лектора.

Категория: Български
Посещения: 5909